Chung cư 6th element chủ đầu tư Bắc Hà Group

Chung cư 6th element (6thelement)
Chung cư 6th element http://www.chungcu6thelements.com tiềm năng là dự án hoàn hảo năm 2017 cho những người dân tại Cầu giấy Hà Nội. http://www.chungcu6thelements.com/2018/02/chu-dau-tu-6th-element.html
Needs Translation:
Translate Chung cư 6th element chủ đầu tư Bắc Hà Group to Vietnamese language
Vietnamese
translated: 0%
Source language:

Owner:

1 user participates in this project
Created: 2 weeks ago
Last Activity: 2 weeks ago